6.6.2023

Kaavan tarkoitus on ehkäistä ja minimoida haittoja

”Suunnittelun tavoite on sovittaa tuulivoimalat mahdollisimman hyvin ympäristöön”, sanoo kaavoitusarkkitehti Sanukka Lehtiö.

Moskuankankaan osayleiskaava etenee rinnak­kain ympäristövaikutusten arvioinnin eli YVAn kanssa. Hankkeen YVA­-selvityksestä vastaava Sanukka Lehtiö Swecosta kertoo, että suunnittelussa pyritään huomioimaan laajasti alueen asukkai­den, käyttäjien ja luonnon tarpeet.

”YVAn tarkoitus on selvittää perusteellisesti hankkeen vaikutukset ihmisten lisäksi esimerkiksi alueen kasvilli­suuteen, eläimiin, pohjaveteen ja luonnonsuojelualueisiin.”

Moskuankangas sijaitsee Pyhäjärven kaupungin lounaiskulmassa lähellä kunnan rajaa. Lehtiö kertoo, että alueella ei ole luonnonsuojelualueita. Suunniteltu tuulipuisto ei myöskään sijoitu valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti arvokkaalle maisema­-alueelle, mutta siellä on viisi kiinteää muinaisjäännöstä sekä yksi muu kulttuuriperintökohde.

”Lisäksi hankealueen länsipuolella on muutama mui­naisjäännös, Ollovensaaren ja Mullikonkankaan histo­rialliset rajamerkit. Niiden takia alueella ja sähkönsiirto­ reiteillä tehdään tarvittavat arkeologiset selvitykset.”

Jo tehtyjen ja tulossa olevien selvitysten perusteella asiantuntijat arvioivat hankkeen erilaisia ympäristövai­kutuksia ja niiden merkittävyyttä. Arvioinnissa keskitytään erityisesti tuulipuiston toiminnan aikaisiin vaiku­tuksiin, mutta myös rakentamisen aikaiset vaikutukset huomioidaan.

”Suunnittelun keskeinen tavoite on sovittaa tuuli­ voimalat mahdollisimman hyvin ympäristöön. Näin voidaan minimoida voimaloiden haitalliset vaikutukset luontoon ja ihmisten elinympäristöön.”

Lehtiön mukaan on tärkeää, että tuulipuistot suun­nitellaan huolellisesti ja kuullaan viranomaisia, asian­ tuntijoita ja alueen asukkaita.

”Eri sidosryhmien välinen vuorovaikutus ja paikallisten asukkaiden osallistuminen ovat keskeinen osa YVA­-menettelyä.”

Alueen asukkailla, mökkeilijöillä ja ulkoilijoilla on runsaasti mahdollisuuksia osallistua, tulla kuulluiksi ja tutustua hankkeen etenemiseen. Maaliskuussa järjestetyssä yleisötilaisuudessa asukkailta tuli Lehtiön mukaan hyviä kysymyksiä muun muassa voimaloiden määrästä ja niiden vaikutuksista ympäristöön, asukkaisiin ja luontoon.

”Seuraava yleisötilaisuus on syksyllä. Sitä ennen keväällä asukkaat ja kaikki muutkin halukkaat pääsevät vastaamaan avoimeen nettikyselyyn. Kaava­-aineisto on näytillä loppusyksystä. Muutosehdotuksia ja palautetta voi antaa suunnittelun eri vaiheissa.”

2.5.2024

Sähkönsiirtoon liittyvä asukaskysely nyt avoinna

Pyhäjärven ja Pihtiputaan alueen tuulipuistohankkeissa selvitetään mahdollisuutta yhteiseen voimajohtoon, jonka avulla hankkeet voidaan liittää kantaverkkoon. Pihtiputaalle suunniteltavan Leppäkankaan tuulipuistohankkeen YVAssa…

8.3.2024

Asukaskysely nyt avoinna

Moskuankankaan tuulipuiston YVA-menettely etenee. Sen tarkoituksena on arvioida perusteellisesti hankkeen mahdollisia vaikutuksia. Osana YVA-menettelyä järjestetään asukaskysely, jonka avulla saadaan tietoa…

6.6.2023

Nyt arvioidaan hankkeen koko elinkaari

Raha ja luonto herättivät eniten keskustelua Moskuankankaan tuulipuiston yleisötilaisuudessa. Pyhäjärveläiset ottivat vieraansa vastaan uteliai­na. Heillä oli runsaasti hyviä kysymyksiä Moskuankankaan…