6.6.2023

Nyt arvioidaan hankkeen koko elinkaari

Raha ja luonto herättivät eniten keskustelua Moskuankankaan tuulipuiston yleisötilaisuudessa.

Pyhäjärveläiset ottivat vieraansa vastaan uteliai­na. Heillä oli runsaasti hyviä kysymyksiä Moskuankankaan tuulipuistohankkeen suunnittelijoille, jotka esittelivät hanketta maaliskuussa Pyhäjärven kaupungintalolla järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Tiukoista kysymyksistä huolimatta keskustelu käytiin hyvässä hengessä. Tilaisuuteen osallistui reilut kolmekymmentä ihmistä, joista osa etäyhteyden kautta.

Hanketta esittelivät Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi ja tekninen johtaja Sami Laukkanen, Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto, Met­sähallituksen hankekehityspäällikkö Ville Koskimäki, Pohjois-­Pohjanmaan ELY-­keskuksesta hankkeen yhteyshenkilö Heini Ervasti sekä konsultti Sanukka Lehtiö Swecolta.

Kaupunginjohtaja Kiviniemi aloitti tilaisuuden kerto­malla kaupungin tavoitteista. Hän muistutti, että Pyhäjärvi on HINKU-­kuntana sitoutunut vähentämään ilmasto­ päästöjään ja edistämään tuulivoimarakentamista.

”Pyhäjärvellä vihreä siirtymä nähdään tärkeänä mahdollisuutena.”

Pyhäjärvellä on kehitteillä useita tuulivoimahankkeita. Kiviniemi korosti, että hanketoimijoiden on erityisen tärkeää tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä. Se auttaa tuulipuistojen haittojen minimoimista.

YVA-menettely tutuksi

Esittelytilaisuus eteni rauhallisesti ilman välikommentteja. Hankkeen yhteyshenkilö Heini Ervasti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoi YVA-menettelystä. YVA-menettelyssä arvioidaan tuulivoimaloiden ja niiden sähkönsiirron vaikutuksia maisemaan, kulttuuriympäristöön ja luontoon. Tarkastelussa paneudutaan myös meluhaittoihin sekä työllisyyteen ja ilmastovaikutuksiin. Kaavoitus etenee rinnakkain YVA-menettelyn kanssa.

Kaavoitus-­ ja YVA-­menettelystä vastaava konsultti, kaavoitusarkkitehti Sanukka Lehtiö esitteli puolestaan tarkemmin YVA-­ohjelman sisältöä sekä ympäristön nykytilaa Moskuankankaan hankealueella ja tulevia sel­vityksiä. Lisäksi Lehtiö kertoi kaavoituksen etenemisestä ja siitä, miten kuntalaiset voivat osallistua siihen.

Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto ja Metsähallituksen hankekehityspäällikkö Ville Koski­mäki kertoivat hankkeen taustalla olevista toimijoista. Koskimäen mukaan Metsähallitus on omien tuulivoi­mahankkeiden lisäksi mukana yhteishankkeissa, joista Moskuankangas on hyvä esimerkki. Lisäksi Metsähallitus vuokraa valtion alueita ulkopuolisten hankekehittäjien tuulivoimahankkeisiin.

Kaava ja kiinteistövero puhuttivat

Tilaisuuden loppuosa oli varattu yleisön kysymyksille ja kommenteille, joita tulikin runsaasti. Yleisöä kiinnostivat erityisesti raha sekä terveyteen ja ympäristöön liittyvät asiat. Ensimmäistä kysyjää kiinnosti, kuka maksaa Swecon työn.

”Normaalin käytännön mukaan hanketoimija mak­saa kehityskulut. ELY­-keskus arvioi asiantuntijoiden ja YVA­-menettelyn avulla, onko hankkeesta tehty riittävät selvitykset. Kaavoituksesta päättää puolestaan kaupunki”, Pohjan Voiman Tomi Mäkipelto vastasi.

Seuraava kysymys koski kiinteistöveroa. Kysyjä halusi tietää, kuka sen maksaa. Joutuvatko hankealueen maan­ omistajat maksumiehiksi?

Sami Laukkanen Pyhäjärven kaupungilta vastasi, että kiinteistöveron maksaa hanketoimija. Verottajalla on kiinteistöverosta selkeät ohjeet. Pyhäjärvellä tuulivoi­maloiden kiinteistövero on maksimimäärä eli kolme prosenttia.

Tomi Mäkipelto täydensi, että kiinteistövero lasketaan tuulivoimaloiden investointiarvosta, josta erotellaan koneiden arvo. Sen jälkeen lasketaan verottajan laskukaavojen mukaisesti, paljonko itse rakennukselle jää verotettavaa arvoa.

”Suuruusluokkana puhutaan noin 30 000 euron kiinteistöverosta per voimala per vuosi.”

Yleisöä kiinnosti myös, mitä kaavalle tapahtuu, jos tuulipuiston toiminta loppuu. Laukkasen mukaan osayleiskaava ei suoraan muutu, jos energiantuotanto loppuisi. Kaavassa olevat tarkoitukset, kuten metsä­ ja turvealueet, pysyvät ennallaan.

”Kaupunki voi aina muuttaa kaavaa, jos sille on tarvetta.”

Entä mitä voimaloille tapahtuu, jos yritys on maksu kyvytön? Pohjan Voiman Tomi Mäkipelto lohdutti kuulijoita, ettei niin tule käymään.

”Käytännössä tuulivoimaloissa on suuri alkuinvestointi, mutta pienet käyttökulut. Siksi tällainen skenaario ei ole mahdollinen, kun tuulivoimala on käytössä. Hankkeen elinkaaren lopussa taas maanomistajilla on purkuvakuudet, jotka voi käyttää voimaloiden purkuun, jos yritys on maksukyvytön.”

Luontoarvot ja kierrätys tärkeitä

Pyhäjärveläiset olivat huolissaan siitä, miten käy luonnolle ja hakataanko voimaloiden tieltä paljon metsää. Metsähallituksen Ville Koskimäen mukaan ilmastonmuutos ja luontokato liittyvät vahvasti toisiinsa.

”Jos emme kehitä ilmastonmuutoksen vastaisia toimia, luonnon monimuotoisuus vähenee.”

Metsähallitus hallinnoi noin kolmasosaa Suomen maa-­ ja vesialueista. Se edistää Suomen valtion hiilineutraali­suustavoitteiden saavuttamista muun muassa mahdollistamalla tuulivoimatuotantoa valtion mailla ja etsii tuulivoimalle soveltuvia alueita. Samalla se tunnistaa ja ottaa huomioon ympäristöllisesti arvokkaat alueet.

Metsähallituksella on suunnitteilla tuulivoimahank­keita myös merelle. Merivoimalat ovat kuitenkin selvästi hitaampia projekteja kuin maalle rakennettavat tuuli­puistot.

”Todennäköisesti meidän merivoimalat toteutuvat vasta 2030­-luvulla. Merelle on myös paljon kalliimpi rakentaa. Siksi tuulivoimaa tarvitaan sekä maalle että merelle.”

Keskustelua herättivät myös voimaloiden melu ja valot sekä lapojen kierrätys. Lapojen kierrätyksestä vierailla oli hyviä uutisia. Metsähallituksen Koskimäki kertoi, että kehitteillä on puisia ja täysin kierrätettäviä lapoja.

”Lapojen kierrätys on tärkeä aihe, joka kehittyy jatku­vasti. Tällä hetkellä tuulivoimaloiden kierrätysaste on noin 90 prosenttia”, Pohjan Voiman Tomi Mäkipelto lisäsi.

8.3.2024

Asukaskysely nyt avoinna

Moskuankankaan tuulipuiston YVA-menettely etenee. Sen tarkoituksena on arvioida perusteellisesti hankkeen mahdollisia vaikutuksia. Osana YVA-menettelyä järjestetään asukaskysely, jonka avulla saadaan tietoa…

6.6.2023

Kaavan tarkoitus on ehkäistä ja minimoida haittoja

”Suunnittelun tavoite on sovittaa tuulivoimalat mahdollisimman hyvin ympäristöön”, sanoo kaavoitusarkkitehti Sanukka Lehtiö. Moskuankankaan osayleiskaava etenee rinnak­kain ympäristövaikutusten arvioinnin eli YVAn…

10.3.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 14.3.2023

Moskuankankaan hankkeesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus 14.3.2023 klo 17–19. Tervetuloa mukaan! Yleisötilaisuus järjestetään Pyhäjärven kaupungintalolla osoitteessa Ollintie 26. Tilaisuudessa esitellään…